Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Algemene voorwaarden Eduseries

Versie 1 augustus 2019

 

1.    Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Eduseries te Utrecht (contact). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten waarbij Eduseries diensten en/of scholing van welke aard en onder welke naam dan ook aan de Klant levert. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en hetgeen specifiek is afgesproken tussen partijen, prevaleert hetgeen specifiek is afgesproken.

1.2    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en zijn alleen dan geldig.

 

2.    Offertevoorstellen

2.1    Alle voorstellen of reclame-uitingen van afspraken waaronder doch niet beperkt tot de daarin genoemde termijn van Eduseries zijn vrijblijvend, tenzij door Eduseries uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vastgelegd.

 

3.    Prijzen en betaling

3.1    Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) voor zover van toepassing.

3.2    Alle door Eduseries verstrekte begrotingen zijn uitsluitend indicatief. Aan een begroting kunnen door de Klant geen rechten ontleend worden.

3.3    Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, dan zijn deze personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.5    Klant draagt zorg voor tijdige en correcte betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn wanneer geen sprake is van automatische betaling. Klant is in geen geval gerechtigd om betaling op te schorten dan wel een beroep op verrekening te doen.

3.6    Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet volledig en/of tijdig betaalt, dan is de Klant na ingebrekestelling in verzuim.

3.7    Klant is gerechtigd de betaling voor een (online/blended) cursus of product binnen 7 dagen (1 week) na betaling zonder opgaaf van reden te herroepen.

3.8    Alle kosten die Eduseries zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door Klant van zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Klant. De door Eduseries gemaakte buitengerechtelijke incassokosten worden na opgave door Eduseries vastgesteld met een minimum van 15% van de hoofdsom van de vordering.

 

4.    UITSTEL/AFSTEL

4.1    Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen, zoals vermeld in de cursusbeschrijving, heeft Eduseries het recht de (online/blended) cursus te annuleren tot tien werkdagen voor de beoogde startdatum van de (online/blended) cursus. Eduseries is dan slechts gehouden het eventueel betaalde cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Eduseries is uitgesloten.

4.2     Bij verhindering van de expert-docent/spreker zal Eduseries haar uiterste best doen om een andere expert-docent/spreker voor het betreffende onderwerp te benaderen voor de beoogde studiebijeenkomst/begeleiding van de cursus, dan wel zal zij haar uiterste best doen de (online/blended) cursus binnen een periode van een maand te doen plaatsvinden met dezelfde of een andere expert-docent/spreker. Bij wijziging van de expert-docent/spreker of verplaatsing heeft de Klant het recht de (online/blended) cursus kosteloos te annuleren, indien deze de cursus niet wenst te volgen. Het cursusgeld wordt dan door Eduseries aan Klant terugbetaald.

4.3    Mocht Eduseries niet in staat zijn de expert-docent/spreker te vervangen of een nieuwe datum binnen 14 dagen te realiseren, dan zal de (online/blended) cursus worden geannuleerd en krijgt de Klant het cursusgeld terugbetaald. Eduseries is in geen geval schadeplichtig.

 

5.    Intellectueel eigendom

5.1    Op al de door Eduseries ter beschikking gestelde cursumaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Eduseries c.q. de docenten en/of andere door Eduseries ingeschakelde derden. De Klant mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de (online/blended) cursus ten eigen behoeve gebruiken.
Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Eduseries aan de Klant verstrekt materiaal, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eduseries.

5.2    Het is de Klant niet toegestaan om een aanduiding van intellectuele eigendomsrechten van Eduseries op de producten en/of diensten te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

6.    Privacy en persoonsgegevens

6.1    De persoonsgegevens die de Klant verstrekt bij inschrijving voor een (online/blended) cursus worden door Eduseries vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kan Eduseries gebruiken om de Klant te informeren over relevante activiteiten en diensten van Eduseries, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven of e-mailberichten. Hierbij tracht Eduseries rekening te houden met voorkeuren en vakgebied van de Klant. Indien de Klant geen prijs stelt op informatie, is afmelding mogelijk door een e-mail te sturen onder vermelding van ‘Afmelding’ naar Eduseries.

6.2    Eduseries verstrekt gegevens van de Klant niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Eduseries daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

6.3    Bij inschrijving voor een (online/blended) cursus in het kader van een gecertificeerde opleiding kan Eduseries persoonsgegevens van de Klant verstrekken aan de certificeringsinstelling, voor zover nodig voor het behalen van opleidingspunten.

6.4    Deelnemers aan een webinar-, forum- of chatsessie in het kader van een online/blended cursus of – training, geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de weergave van hun naam en geven toestemming voor publicatie tijdens de chatsessie van de door hen geleverde bijdrage. Indien de Klant dit niet wenst, gebruikt de Klant een pseudoniem.

6.5    Het privacybeleid van Eduseries en informatie over het verwerken van persoonsgegevens staan op de website te lezen onder ‘Privacybeleid‘.

 

7.    Klachten

7.1    Bij Eduseries kan een klacht worden ingediend via info@eduseries.nl.

7.2  Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media. Eduseries ziet tevens toe op vertrouwelijke behandeling door eventuele derden of betrokken docenten.

7.3    Eduseries zal binnen vijf werkdagen na indiening van een klacht contact met de de Klant opnemen, teneinde de klacht met de Klant te bespreken, dan wel zorg dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op de klacht van de Klant. Waar mogelijk streeft Eduseries ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

7.4    Eduseries behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Eduseries raadt de Klant aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat de Klant altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

 

7a. Klachtenprocedure

Melding
De klager meldt zijn[1] klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie van Eduseries. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan. Dit gebeurt schriftelijk via info@eduseries.nl.

Ontvangstbevestiging
Bij laagdrempelige klachten** bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht direct. Ook kan deze meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht ook direct. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

Wel of niet in behandeling nemen
De directie van Eduseries bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over Eduseries gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

Uitspraak
De directie van Eduseries is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Afhandeling
Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen.

De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

Bezwaar tegen de uitspraak
Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de aangestelde mediator. De klager geeft in dat geval bij de directie aan dat hij contact wil opnemen met de mediator. Daarop stuurt de directie alle stukken over de klacht – nu een geschil – zo snel mogelijk door. De klager wordt hierover geïnformeerd. Een aangewezen mediator aangesloten bij de MfN, Mediators federatie Nederland, treedt op als klachtencommissie/persoon.

Bezwaar tegen de klachten-gecommitteerde of de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijk persoon die door de directie is aangewezen. Als de klager van mening is dat deze aantoonbaar niet onafhankelijk is, kan gezocht worden naar een ander persoon. Deze mediator kan zich laten bijstaan indien dit noodzakelijk is en dan als een commissie (team) werken.

Uitspraak klachtencommissie
De klachtencommissie neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de (mediator)statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Registratie klachten
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van Eduseries registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De klachtencommissie registreert de geschillen.

[1] In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar ‘hij’ staat, is ook ‘zij’ bedoeld.

*Definities

 Term Definitie
Klager Een (toekomstige) deelnemer van een cursus of workshop/seminar
Klacht De afwijking die de klager heeft vastgesteld.
Directie Ontvanger van een inhoudelijke klacht
Klachten gecommitteerde of commissie Beroepspersoon/bemiddelaar of groep van beroepspersonen

 

**Vertrouwelijkheid

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

 

Soorten klacht

Soort Voorbeeld Ontvangende partij Vorm
Laagdrempelig Verwarming lokaal, ontbrekende documenten, logistieke klachten Docent/instructeur Mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk
Over docent / andere leerlingen Gedrag, competentie Directie Eduseries Schriftelijk per e-mail of post
Over lesinhoud Voldoet niet aan wetgeving, wordt te beperkt gevonden Directie Eduseries Schriftelijk per  e-mail of post, voorzien van een bijlage met voorbeeld
Over directie   Bestuur Eduseries Schriftelijk
Geschil Oneens met de uitspraak van de directie Directie/bestuur Eduseries Schriftelijk

 

 

8.    Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1    Op deze algemene voorwaarden en op gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2    Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, dan wel met een gesloten overeenkomst tussen Eduseries en de Klant, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze overeenkomst, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Utrecht.